ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С настоящата Политика за защита на личните данни ДИЕКС ЕООД  Ви информира за всички аспекти свързани с обработване на личните Ви данни и правата, които имате в тази връзка.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате интернет страница: www.diex-bg.com или да предоставите личните си данни, по електронен път или на хартия, тъй като с предоставянето им Вие се съгласявате с нейните условия!

Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използване на интернет страница ни.

Ако не желаете да обработваме Вашите лични данни по начина, описан в настоящата Политика за защита на личните данни, моля не ни ги предоставяйте!

Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви продадем стоката, предоставим услугата и/или информацията, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата Политика за защита на личните данни, моля да се свържете с нас на електронната ни поща: diex.office@gmail.com.

Кой обработва лични Ви данни?

ДИЕКС ЕООД е търговско дружество вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 160066080, със седалище и адрес на управление: с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив, ул.”36″№ 10

Как да се свържете с нас?

адрес за кореспонденция: с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив, ул.”36″№ 10

тел: тел +359896723952 е-mail: diex.office@gmail.com уебсайт:www.diex-bg.com

За какви цели обработваме лични Ви данни?

При обработване на лични данни на физическите лица ДИЕКС ЕООД съблюдава принципите: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност по отношение на субектите на данни. Събирането и обработването на лични данни е сведено до минимум и е за конкретни, изрично указани и легитимни цели, а именно:

– спазване на законовите задължения от страна на Администратора при управление на човешки ресурси;

– изпълнение на договори, по които субектът на данните е страна;

– обработване на заявки за доставка на стоки, чрез имейл или телефон;

– администриране и отговор на клиентски запитвания, в т.ч. при изпращане на електронно съобщение чрез контактната форма в уебсайт:www.diex-bg.com;

Категории лични данни, които обработваме!

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси ДИЕКС ЕООД събира, обработва и съхранява следните категории лични данни:

 1. Данни за идентификация на физическите лица: имена, единен граждански номер (личен номер на чужденец), постоянен и/или настоящ адрес, данни от документ за самоличност.
 2. Данни за контакт: адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефонен номер.

 

В изпълнение на дейността си ДИЕКС ЕООД събира, обработва и съхранява следните категории лични данни на физически лица за изпълнение на договорите:

 1. Данни за идентификация на физическите лица: имена.
 2. Данни относно правата на лицето спрямо контрагента – законен представител, представител по пълномощно, служител.
 3. Данни за контакт: адрес за кореспонденция, електронен адрес, служебен телефонен номер.

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор.

На какви правни основания обработваме лични Ви данни?

ДИЕКС ЕООД обработва личните Ви данни на следните основания:

Предаване на личните Ви данни на трети лица

ДИЕКС ЕООД може да предава Ваши лични данни на трети лица – обработващи лични данни за изпълнение на целите за обработване, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR):

 1. Лица, които въз основа на договор с ДИЕКС ЕООД обработват личните Ви данни от името на Администратора.
 2. Лица, които извършват консултантски услуги на ДИЕКС ЕООД в различни сфери.
 3. Банки, обслужващи плащания на ДИЕКС ЕООД, извършени от и към Вас.

ДИЕКС ЕООД не предоставя личните Ви данни в други държави или на международни организации, извън ЕС. При необходимост това се извършва само според условията на Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД).

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Личните данни, които се събират и обработват в ДИЕКС ЕООД се съхраняват в законно установените срокове и в зависимост от целите на обработване, както следва:

 1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между ДИЕКС ЕООД и Вас – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните.
 2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок. 
 3. Личните данни, свързани с използване на уебсайта – до получаване на възражение за обработване на лични данни за използване на сайта на ДИЕКС ЕООД.

Вашите права при събиране, обработване и съхранение на личните Ви данни!

С цел добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни, ДИЕКС ЕООД Ви уведомява, относно Вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, а именно:

 1. Право на оттегляне на съгласие за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете Вашите лични данни да бъдат обработвани за конкретна или за всички цели на обработване, Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработване. ДИЕКС ЕООД ще преустанови обработването на данните за целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако няма друго законово основание да продължи обработването, за което ще Ви уведоми своевременно.

 1. Право на достъп до личните Ви данни

Вие имате право да изискате и получите от ДИЕКС ЕООД потвърждение дали обработва Вашите лични данни, както и право да получите достъп до личните си данни и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението им.

 1. Право на коригиране или попълване на личните Ви данни

Вие имате право да коригирате или попълните неточните и/или непълни лични данни, с отправяне на искане до ДИЕКС ЕООД.

 1. Право на изтриване („правото да бъдеш забравен“)

Вие имате право да поискате изтриване на личните Ви данни, а ДИЕКС ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

ДИЕКСЕООД не е длъжен да изтрие личните Ви данни, когато обработването е необходимо:

ДИЕКС ЕООД не изтрива данни, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 1. Право на ограничаване

Вие имате право да поискате от ДИЕКС ЕООД да ограничи обработването на лични Ви данни, когато:

 1. Право на преносимост

Вие имате право по всяко време да изтеглите или да получите в машинно-четим формат Вашите лични данни. Вие може да поискате директно прехвърляне на личните Ви данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 1. Право на получаване на информация

Вие имате право да поискате от ДИЕКС ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните Ви данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. ДИЕКС ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 1. Право на възражение

Вие имате право да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни, които се отнасят до Вас. В тези случаи обработването на личните Ви данни се прекратява, освен ако не са налице законови основания за обработването.

 1. Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако ДИЕКС ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. ДИЕКС ЕООД не е длъжен да Ви уведоми, ако:

Условия за упражняване на правата Ви

Вие може да упражните своите правата с писмено заявление до ДИЕКС ЕООД на адрес с. Дълго поле, общ. Калояново, обл. Пловдив, ул.”36″№ 10 или с електронно заявление по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на електронен адрес:  diex.office@gmail.com.

Заявлението може да бъде отправено лично или от упълномощено лице.

ДИЕКС ЕООД ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искането за упражняване на правата Ви в срок до 14 дни от получаване на искането. Срокът може да бъде удължен с един месец, предвид сложността и броя на исканията.

Всяка комуникация и действие във връзка с упражняване на правата по Регламент (ЕС) 2016/679 се предоставят безплатно.

 1. При нарушаване на Вашите права Вие имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, българският регулаторен орган по защита на данните

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518 Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Връзка към други сайтове

Интернет страницата ни www.diex-bg.com съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. ДИЕКС ЕООД не оперира свързаните сайтове и не носи отговорност за политиката за защита на личните данни или съдържанието на тези сайтове. Ако ДИЕКС ЕООД получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в тези Интернет страници, ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

 

Изменения на Политиката за поверителност

Настоящата политика за защита на личните данни е изготвена с цел информираност на субектите на данни. Възможно е тя да бъде периодично актуализирана, изменяна и допълвана, когато обстоятелствата налагат това. При промяна в настоящата политика, на интернет страницата ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни, след което ще започне нейното прилагане.

Бисквитки

Този уебсайт използва “бисквитки” (cookies), защото те са нужни за правилното функциониране на уебсайта и целят да Ви осигурят възможно най-доброто преживяване.
Бисквитките (cookies) представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра ни към използвания от Вас браузър и се съхраняват на устройството Ви, за да може сайтът ни да го разпознава. Съществуват два основни вида бисквитки – постоянни или временни (сесийни) бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате сайт от нашето портфолио, но се изтриват в момента, в който затворите страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна или обстойна информация за Вас или лични данни, с които можем да Ви разпознаем или идентифицираме пряко.

Можете да променяте настройките  за употреба на бисквитки от настройките на Вашият браузър.
Чрез използването на нашия уеб сайт, Вие се съгласявате, че можем да запазваме бисквитки във Вашия компютър или мобилно устройство.

X